วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ้นบ้านใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรอาครเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านซสดศึกษาหลังใหม่ จากผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ผ้าป่าสามัคคี รอบสอง สร้างอาคารเรียนอนุบาล

เมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ จากพี่น้องชาวบ้านซาด หมู่ ๒ ปละ ๕ ที่ไปทำมาหากินที่สมุทรปราการ ระยอง พัทยา ชลบุรี เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอนุบาลกลังใหม่

 
 
 
 

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ที่ี่โรงเรียนบ้านซาดศึกษา

    เมื่อวันที่   มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ประกอบด้วย  ผอ.วิรัช  ปัญญาวานิชกุล (ผอ. ร.ร.อนุบาลพุทไธสง)  ผอ.สำเนียง  อาจทวีกุล  ปธ.พุทไธสง ๑  ผอ.ประกอบ  แสงกุล  ปธ.พุทไธสง ๒  ผอ.ปรัชญา  พลพุฒินันท์  ปธ.พุทไธสง ๓  ผอ.ปิยะ  พุทธเพาะ  ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่  ศน.สนิท  เกไธสง  และ ศน.เชิดชัย  รักษาอินทร์  ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านซาดศึกษา โดยมีนายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายลบ  กุดไธสง  ปธ.กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำนันพจนารถ  แคไธสง  กำนันตำบลมะเฟือง  พร้อมผู้นำหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  คณะครู ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานที่นำเสนอ


วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

หลังจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้ารับการรักษาอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามแถลงการณ์ฉบับที่ พระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลง เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 24 ต.ค.2556 โดย ในเวลา 08.00 น..วันที่ 25 ต.ค.จะเปิดให้ประชาชนเคารพพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก่อนเคลื่อนออกจาก รพ.ไปวัดบวรนิเวศฯ ในเวลา 12.00น....

ประวัติ :
ชื่อ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ชื่อเล่น : เจริญ         นามแฝง/ฉายา : พระสังฆราช
วันที่เกิด : 3 ตุลาคม 2456
ถิ่นกำเนิด :ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรชายของนายน้อย คชวัตร (เสียชีวิต ปี 2465) และนางกิมน้อย คชวัตร (เสียชีวิตปี 2508)
- มีน้องชาย 2 คนคือ นายจำเนียร คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร
การศึกษา :
- ศึกษาภาษาอังกฤษจากครูหลายคน
- จบเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)
- จบนักธรรมชั้นเอก
ปี 2539 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2537 ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2533 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี 2532 ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนาเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2529 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังฆาราม
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2503 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
21 เมษายน 2532 สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ตำแหน่งอื่นๆ :
- กรรมการมหาเถรสมาคม
- อนุกรรมการมหาเถรสมาคมหลายคณะ
- ประธานกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
- เจ้าคณะจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและสมุทรปราการ (ธรรมยุต)
- อุปนายกมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
- ประธานกรรมการธรรมยุต
- กรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการพระศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)
- ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน
- ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิและอื่น ๆ
ยศหรือขั้น :
21 เมษายน 2532 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เครื่องราช :
21 เมษายน 2556 วันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระสังหราชฯ และปีนี้ครบ 2 รอบ หรือ 24 
ขอบคุณที่มา : http://www.thairath.co.th

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนดี ศรีตำบล


โรงเรียนบ้านซาดศึกษา ผ่านการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2556

*************  ภาพบรรยากาศการประเมิน***********
ซ้อมการแสดงนักเรียน 

มุมต่าง ๆ ของห้องเรียน

เข้าแถว เตรียมต้อนรับคณะกรรมการ

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องสมุด

รองฯ ภานิชา  อินทร์ช้าง ปธ.กรรมการประเมิน

ผู้ร่วมต้อนรับกรรมการประเมิน

การแสดงบนเวทีของนักเรียน

ผอ.สมชาติ  กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป

ผู้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

กำลังใจอันยิ่งใหญ่

ร่วมชื่นชมความสำเร็จ

สิ่งที่ได้มา  คุ้มค่าและยิ่งใหญ่

ผอ.รับโล่  ผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบล

ชื่นมื่น หลังจากเหน็ดเหนื่อยมานาน

บุคลากรของบโรงเรียน

บทสรุป โรงเรียนดี ศรีตำบล
--------------------------------------------------------------
*** เป็นการการันตีว่า เด็กของเราต้องได้รับการพัฒนา เป็น เด็กดี ศรตีตำบล  ต่อๆไป*****

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อาคารเรียนอนุบาลเงินหมดแล้วครับ (424,689 บาท) ติดต่อเพื่อช่วยเหลือ ที่ ผอ.สมชาติ 0872430104

ภาพณ วันที่ 21 ตุลาคม 2556
หลังกลับจากพาคณะเดินทางไปพบปะพี่น้องชาวบ้านดอนติ้ว บ้านซาด ที่ไปทำงานต่างถิ่น
ได้รับความหวังอันยิ่งใหญ่  จึงกลับมาทาสีอาคารเรียนรอไปก่อน 
ตามกำลังทรัพย์ที่พอจะเจียดมาได้ครับ
 หน้าต่างติดแล้วครับ แล้วค่อยผ่อนส่งต่อไป
 สีภายใน  ยังไม่มีกระเบื้องพื้นและฝ้าเพดาน
 ด้านหลังอาคารก็ทาสีไว้ก่อน แล้วค่อยปรับภูมิทัศน์ทีหลัง
 สีสัน  ให้สวยสะดุดตา ทัศนาแล้ว สดชื่น
ด้านหน้า ยังไม่มีระเบียงครับ  ส่วนประตูจะติดตั้งเร็ว ๆ นี้ (พี่น้องและครูร่วมกันบริจาคเพิ่มเติม)
*********************************************************
ทาสีรองพื้นรออยู่ครับ