วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

UTQ online มาแว้ววววววว

ตามหนังสือนี้ครับ...........
..........ลองหรือยัง.......
พบกันที่  e-mail: krusomchart_05@hotmail.com หากใครมีสิ่งดี ๆ มาแลกเปลี่ยน

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  ประกอบด้วย
ผอ.มังกร  เสริญไธสง  ผอ.เฉลิมชัย  ปัดสา  ผอ.ธีรชัย  แสวงชัย  ผอ.ธนา  โด่งพิมาย
และิีก ๒ ศน.(มาแต่ป้ายชื่อ) ณ โรงเรียนบ้านซาดศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
โดยมี นายสมชาติ  ปรึกไธสง ผอ.โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน 
ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป
***************************************
ภาพบรรยากาศ
 สถานที่ เอกสาร เทคโนโลยีรำเสนอ ตรวจสอบแล้ว พร้อมครับ
 ผอ.สมชาติ  "ทุกอย่างพร้อมแล้ว  มาได้เลย"
ขนมาวางให้มาก (ขู่ไว้ก่อน) 
 นายลบ  กุดไธสง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
 นักเรียนทำหน้าที่พิธีกร ในการรับการติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผู้นำชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน  ให้การต้อนรับ (มิได้มาข่มกรรมการเด้อครับ)
คณะกรรมการฯ พบปะ ชี้แจงวัตถุประสงค์และสรุปผลการตรวจเยี่ยม (ยอลูกเดียวนะท่าน)
ผอ.มังกร  เสริญไธสง  ทักทายผู้มาร่วมต้อนรับ
มุมนี้ ผอ.ธีรชัย  แสวงชัย
ผอ.เฉลิมชัย  ปัดสา ยออะไรกรรมการไม่ทราบ  ยิ้มเชียว
ผอ.ธนา  โด่งพิมาย  กับ ผอ.ธีรชัย  แสวงชัย  ตรวจสอบเอกสารและชื่นชมผลงานของโรงเรียน
โดยมี ผอ.สมชาติ  ปรึกไธสง และกำนันพจนรถ  แคไธสง  ให้การต้อนรับ
แขกจากต่างโรงเรียน ก็มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ
ผอ.สมพงษ์  เสนาสังข์  โรงเรียนบ้านแคน กับ ผอ.ธีระพร  ผิวพรรณ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
ทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบ้าน ๆ

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

วันออกพรรษา

      วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุด
การจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษา
ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ 
หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
 แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์
          วันออกพรรษา หมายถึงวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียว
ลอด 3 เดือน  ในฤดูฝน กล่าวคือ เมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 แล้วอยู่ประจำที่
หรือวัดนั้นเรื่อยไป จนสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้
     วันออกพรรษา เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรม 
คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ 
เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน
******************************************************************************************
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศของคืนวันออกพรรษา 
ที่วัดหงษ์ บ้านศรีษะแรต อ.พุทไธสง เมื่อปีที่แล้ว
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ดูแลฟันเทวดา นางฟ้า

งานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทไธสง บริการดูแลฟันเทวดา ฟันนางฟ้า สำหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 
โดยมีนายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางวิลาวัลย์  สาไธสง ครูปฐมวัย
ทำหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนให้บริการอำนวยความสะดวกและต้อนรับ
 เด็ก ๆ ปฐมวัย ไม่กลัวหมอฟัน เย้.....
ตาดู หูฟัง
 อ้าปาก
 รอคิว อ้าปาก
 นอน (ยิ้ม) รอ
 ประกาศนียบัตร เด็กปฐมวัย ฟันดี

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการอำเภอยิ้ม

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านซาดศึกษา  
อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการอำเภอยิ้ม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในตำบลมะเฟือง
โดยมีนายธนพัฒน์  บูรณศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอพุทไธสงเป็นประธาน นำหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ในสังกัดอำเภอมาให้บริการนอกสถานที่ บริษัท ห้างร้าน สถาบันอาชีวศึกษา ออกบริการเช่นกัน
ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กับฟุตบอลชาย
ระหว่างทีมตำบลมะเฟือง กับทีมอำเภอพุทไธสง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น สามัคคีกลมเกลียว ด้วยการต้อนรับและบริการเป็นอย่างดียิ่งของ
นายสมชาติ  ปรึกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา
จนกระทั่งปลัดอำเภอพุทไธสงกล่าวในที่ประชุมว่า
 "หากอำเภอมีกิจกรรม จะขออนุญาตให้บริการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา เป็นอันดับแรก"
(ด้วยความยินดีเช่นกัน แต่การประสานงานให้เป็นมืออาชีพกว่านี้ และ เงินล่ะ? 
...นี่มีแต่งาน  ส่วนการบริการเราต้องหาเอง ในฐานะเจ้าของบ้าน...
ดีนะครับ  ชุมชนเอาใจใส่ เบาไปเยอะ...บ่นท้ายบทนิดหน่อย)
ชินวัตร  สุพัฒนจันทร์  พิธีกร
 นายสมชาติ ปรึกไธสง ผอ.โรงเรียน กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียน
 นายเดี่ยว  ยอรัมย์ ปลัดอำเภอ(ความมั่นคง) พบปะประชาชน
 สาธารณสุขอำเภอ  พบปะและให้ความรู้เรื่อง เชื้อ อีบัวลา
 คุณกอบแก้ว  สมบูรณ์เรศ  วัฒนธรรมอำเภอ มอบหนังสือให้โรงเรียน
 บริษัท ห้างร้อนของเอกชน ออกบริการและสินค้าราคาถูก
 อุปกรณ์กีฬาที่เห็น เตรียมมอบให้โรงเรียน
 
แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ได้ทำการนิเรงเรียนดีประจำตำบล  ที่โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
ประกอบด้วย ผอ.จรัส  พรดีมา ผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 
ผอ.ปิยะ พุทธเพาะ ผอ.โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
ศน.ชนาพร ประบุญเรือง และคุณปัณพร โมกไธสง  
โดยมี ผอ.สมชาติ ปรึกไธสง นำคณะครู กรรกมรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับและรับฟังความก้าวหน้า ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป
 กรรมการสภานักเรียนรอต้อนรับคณะกรรมการฯ
(ผอ.จรัสและ ผอ.ปิยะ  กำลังเก็บข้อมูลบริบทของโรงเรียน)
 นายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผอ.โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 
นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน รับฟังสรุปผลการนิเทศ ติดตามฯ
 การแสดงของนักเรียนชั้น ป.๒ ชุด หนูน้อยอาเซียน 
สองพิธีกรนักเรียน ดำเนินรายการ
 กรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ สรุปผลการติดตาม นิเทศฯ
และให้ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางในการพัฒนาต่อไป
   กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน 
ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งงงงงงงงงงงงงง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย