วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

UTQ ณ บัดนี้

ประกาศนียบัตร

เป็นการพิมพ์ประกาศนียบัตร หลังจากที่ท่านเรียนครบ และสอบผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด
หลักสูตรPrint
UTQ-๕๕๑๐๑ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๓ สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๒๓ การศึกษาพิเศษ
UTQ-๕๕๑๒๕ บรรณารักษ์
UTQ-๕๕๒๐๑ ระเบียบงานสารบรรณ
UTQ- ๕๕๒๐๒ เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี
UTQ-๕๕๒๐๓ เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
UTQ-๕๕๒๐๔ การบริหารงานบุคคล
UTQ-๕๕๒๐๕ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
UTQ-๕๕๒๑๐ ทักษะการบริหารแนวใหม่
UTQ-๕๕๒๑๒ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
UTQ-๕๕๓๐๒ ห้องเรียนคุณภาพ ๕ ด้าน
UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
UTQ-๐๒๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-๐๒๑๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
UTQ-๐๒๑๒๙ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
UTQ-๐๒๑๓๑ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
UTQ-๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
UTQ-๐๒๓๐๔ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร
UTQ-๐๐๑๐๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
UTQ-๐๐๒๐๕ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
UTQ-๐๐๒๐๙ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์
UTQ-๐๐๒๑๐ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
UTQ-๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา
UTQ-๐๐๒๑๖ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี
UTQ-๐๐๒๑๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนว

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

UTQ online (ผ่านแล้ว)

เริ่มลงมืออบรมไม่นานครับ ได้ไม่มาก แต่ก็จะพยายามอบรมไปเรื่อย ๆ ยินดีแลกเปลี่ยนกับทุกท่านครับ
บันทึกไว้เป็น file Word ครบทุกข้อและตัวเลือก หากจะโพส เกรงจะเป็นการไม่ให้เกียรติกันครับ
ที่ e-mail :  krusomchart_05@hotmail.com

ประกาศนียบัตร

เป็นการพิมพ์ประกาศนียบัตร หลังจากที่ท่านเรียนครบ และสอบผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด
หลักสูตรPrint
UTQ-๕๕๑๐๑ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๓ สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
UTQ-๕๕๑๒๓ การศึกษาพิเศษ
UTQ-๕๕๑๒๕ บรรณารักษ์
UTQ- ๕๕๒๐๒ เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี
UTQ-๕๕๒๐๓ เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
UTQ-๕๕๒๑๐ ทักษะการบริหารแนวใหม่
UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ
UTQ-๐๒๑๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา   (ผ่านแล้ว)
UTQ-๐๒๑๒๙ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
UTQ-๐๒๑๓๑ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
UTQ-๐๒๑๓๗ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู
UTQ-๐๒๓๐๔ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับผู้บริหาร
UTQ-๐๐๑๐๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
UTQ-๐๐๒๐๕ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
UTQ-๐๐๒๐๙ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์
UTQ-๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา                                                     (กำลังอบรม)
UTQ-๐๐๒๑๖ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

๊UTQ 2557

เรียน เพื่อนครูผู้ฝักใฝ่หาความรู้เพื่อความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพทั้งตนเองและศิษย์ที่เคารพทุกท่าน
           สืบเนื่องมาจากกระผมได้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (UTQ) ครั้งที่ผ่านมา เมื่ออบรมและสอบผ่านแล้วในรายวิชาใด (ซึ่งผมผ่านทุกหลักสูตรทั้งของครูและผู้บริหารสถานศึกษา) ก็จะบันทึกไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ผู้บริหาร ซึ่งมีผู้ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันกว่า 500 ท่าน ทั่วประเทศ และผมได้รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มเป็นที่ระลึกของผมเองจนทำให้หลายคนเชื่อว่า ผมมีเฉลย UTQ แต่ความจริงเป็นบันทึกของความพยายามในการอบรม ค้นคว้าและสอบแล้วผ่านเกณฑ์เท่านั้น 
          ส่วน UTQ 2557  ที่กำลังอบรมอยู่นี้ ผมยังไม่มีเวลาเข้าศึกษาและอบรมแม้แต่วิชาเดียวครับ จึงยังไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับข้อทดสอบ แม้ปิดภาคเรียนนี้ ผมเองก็จะยังไปทำงานที่โรงเรียนไม่มีวันหยุด เพราะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียน หากมีเวลาผมจะเข้าอบรมแน่นอนครับ
          ขออภัยท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ท่านที่อบรมได้ผ่าน (อย่าลืมเผื่อผมด้วย)
                                   ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
                                                              สมชาติ  ปรึกไธสง

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

งานศิลปหัตถกรรม

เชื่อหรือไม่?
ผลจากการประกวด แข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ของกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
ผลการตัดสินของกรรมการ
อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดหงษ์  ตัวแทนกลุ่มฯ เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่

ส่วนนี้ ผลงานของโรงเรียนบ้านซาดศึกษา  ตกรอบ เรียบร้อย (ครูผู้ฝึกสอน ยังงง)
"ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด"...ตามนั้น