วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ดูแลฟันเทวดา นางฟ้า

งานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทไธสง บริการดูแลฟันเทวดา ฟันนางฟ้า สำหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 
โดยมีนายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางวิลาวัลย์  สาไธสง ครูปฐมวัย
ทำหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนให้บริการอำนวยความสะดวกและต้อนรับ
 เด็ก ๆ ปฐมวัย ไม่กลัวหมอฟัน เย้.....
ตาดู หูฟัง
 อ้าปาก
 รอคิว อ้าปาก
 นอน (ยิ้ม) รอ
 ประกาศนียบัตร เด็กปฐมวัย ฟันดี

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการอำเภอยิ้ม

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านซาดศึกษา  
อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการอำเภอยิ้ม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในตำบลมะเฟือง
โดยมีนายธนพัฒน์  บูรณศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอพุทไธสงเป็นประธาน นำหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ในสังกัดอำเภอมาให้บริการนอกสถานที่ บริษัท ห้างร้าน สถาบันอาชีวศึกษา ออกบริการเช่นกัน
ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง กับฟุตบอลชาย
ระหว่างทีมตำบลมะเฟือง กับทีมอำเภอพุทไธสง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น สามัคคีกลมเกลียว ด้วยการต้อนรับและบริการเป็นอย่างดียิ่งของ
นายสมชาติ  ปรึกไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา
จนกระทั่งปลัดอำเภอพุทไธสงกล่าวในที่ประชุมว่า
 "หากอำเภอมีกิจกรรม จะขออนุญาตให้บริการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา เป็นอันดับแรก"
(ด้วยความยินดีเช่นกัน แต่การประสานงานให้เป็นมืออาชีพกว่านี้ และ เงินล่ะ? 
...นี่มีแต่งาน  ส่วนการบริการเราต้องหาเอง ในฐานะเจ้าของบ้าน...
ดีนะครับ  ชุมชนเอาใจใส่ เบาไปเยอะ...บ่นท้ายบทนิดหน่อย)
ชินวัตร  สุพัฒนจันทร์  พิธีกร
 นายสมชาติ ปรึกไธสง ผอ.โรงเรียน กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียน
 นายเดี่ยว  ยอรัมย์ ปลัดอำเภอ(ความมั่นคง) พบปะประชาชน
 สาธารณสุขอำเภอ  พบปะและให้ความรู้เรื่อง เชื้อ อีบัวลา
 คุณกอบแก้ว  สมบูรณ์เรศ  วัฒนธรรมอำเภอ มอบหนังสือให้โรงเรียน
 บริษัท ห้างร้อนของเอกชน ออกบริการและสินค้าราคาถูก
 อุปกรณ์กีฬาที่เห็น เตรียมมอบให้โรงเรียน
 
แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ได้ทำการนิเรงเรียนดีประจำตำบล  ที่โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
ประกอบด้วย ผอ.จรัส  พรดีมา ผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 
ผอ.ปิยะ พุทธเพาะ ผอ.โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
ศน.ชนาพร ประบุญเรือง และคุณปัณพร โมกไธสง  
โดยมี ผอ.สมชาติ ปรึกไธสง นำคณะครู กรรกมรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับและรับฟังความก้าวหน้า ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป
 กรรมการสภานักเรียนรอต้อนรับคณะกรรมการฯ
(ผอ.จรัสและ ผอ.ปิยะ  กำลังเก็บข้อมูลบริบทของโรงเรียน)
 นายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผอ.โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 
นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน รับฟังสรุปผลการนิเทศ ติดตามฯ
 การแสดงของนักเรียนชั้น ป.๒ ชุด หนูน้อยอาเซียน 
สองพิธีกรนักเรียน ดำเนินรายการ
 กรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ สรุปผลการติดตาม นิเทศฯ
และให้ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางในการพัฒนาต่อไป
   กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน 
ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งงงงงงงงงงงงงง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมการสร้าง blogspot


         เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง blogspot" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีนายวิรัช  ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ประธานการอบรม 
วิทยากรคือ นายสมชาติ  ปรึกไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา 
ภาพบรรยากาศการอบรม
พิธีกร นำเข้าสู่การอบรม
 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานต่อประธาน
ผอ.วิรัช   ประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่วนหนึ่งของผู้เข้าอบรม
 เริ่มจะเต็ม เมื่อฝนเริ่มซา
เตรียมความพร้อม ขั้นสูงสุด
 วิทยากร เริ่มดำเนินการ
สนุกสนาน กับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ตั้งใจ สุดขีด และต้องลุ้นความเร็วของ Internet เพราะฝนตก 
 รอง เกรียงไกร  กะการดี 
 กำลังสำคัญของ ผอ.วิรัช
 ครูนิตติยา  ปรึกไธสง  ผู้ช่วยวิทยากร กิตติมศักดิ์
ครูศิริพร  พลพุฒินันท์ ผู้ช่วยวิทยากร อีกคน
 
 
" พบกันอีกครั้ง เมื่อพี่น้องต้องการพัฒนางาน"

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผู้ทรง...


ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ้นบ้านใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรอาครเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านซสดศึกษาหลังใหม่ จากผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗